หน้าแรก | ติดต่อเว็บมาสเตอร์ | ลงโฆษณากับเรา Today is Friday , April 18, 2014 ค้นหาเนื้อหา :
 
<< หน้าแรกเว็บไซต์

เตรียมความพร้อมก่อนไปเรียนนอก

 

การเตรียมความพร้อมเป็นขั้นตอนที่สำคัญสำหรับผู้ที่กำลังเดินทางไปศึกษาต่อต่างประเทศ นักเรียน ควรศึกษาและคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ เช่น การเดินทาง ภาษา สถาบันศึกษา ค่าใช้จ่าย และ การดำรงชีวิต การเตรียมพร้อมในด้านต่างๆ จะช่วยลดปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นเมื่อต้องอาศัยอยู่ในต่างแดน โดยควรมีการเตรียมความพร้อมเบื้องต้นในด้าน
·       ความพร้อมด้านพื้นฐานการศึกษา 
·       ความพร้อมด้านภาษา
·       ค่าใช้จ่าย
·       การเลือกสาขาวิชาและสถาบัน         
 
ความพร้อมด้านพื้นฐานการศึกษา
          สถานศึกษาในต่างประเทศส่วนใหญ่มักจะรับนักศึกษาเข้าเรียนโดยใช้ผลการเรียนที่ผ่านมาของนักเรียน นักเรียนจึงควรคำนึงถึงการเตรียมความพร้อมในด้านนี้ โดยสถานศึกษาในต่างประเทศหากเป็นสถานศึกษาที่ได้รับความนิยม จะรับพิจารณานักศึกษาเข้าศึกษาด้วยคะแนน GPA = 3.00 ขึ้นไป และนักศึกษาควรที่จะสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ควรมีคะแนน GPA อย่างน้อย 2.75 สำหรับระดับปริญญาโท GPA = 3.50 ขึ้นไป ทั้งนี้ในบางประเทศ นักเรียนต้องผ่านหลักสูตรการเรียนปรับพื้นฐานก่อนเป็นเวลา 1 ปี เพื่อเตรียมความพร้อมและสอบตามระบบเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย   
 
ความพร้อมด้านภาษา
          ผู้ที่ต้องการไปศึกษาต่อในต่างประเทศ สิ่งสำคัญที่เป็นสื่อกลางในการเรียนรู้ทั้งหมด คือพื้นฐานทางด้านภาษา การตัดสินใจไปศึกษาต่อในต่างประเทศจึงควรคำนึงถึงความสามารถด้านภาษาของนักเรียนด้วย โดยนักเรียนอาจเลือกเข้าศึกษาต่อในประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษ เช่น สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร แคนาดา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ หรืออินเดีย หรือประเทศซึ่งใช้ภาษาของตนเอง เช่น เยอรมัน ฝรั่งเศส ญี่ปุ่น เนเธอร์แลนด์ หรือประเทศที่ใช้ภาษาของตนควบคู่ไปกับภาษาอังกฤษ เช่น เกาหลีใต้ (KAIST) และสิงคโปร์
          โดยส่วนใหญ่ประเทศที่มีการเรียนการสอนเป็นภาษาตนเอง นักศึกษาต่างชาติจะต้องเข้าเรียนพื้นฐานทางภาษาก่อนการเรียนในระดับมหาวิทยาลัยเป็นเวลา 1 ปี หรือหากนักเรียนมีความสามารถทางภาษานั้น ๆ อยู่แล้ว หากนักเรียนสอบผ่านเกณฑ์อาจไม่ต้องเรียนภาษาในเบื้องต้น แต่ทั้งนี้เงื่อนไขของแต่ละประเทศและสถาบันการศึกษาอาจแตกต่างกันออกไป ส่วนประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษ มักใช้ผลการทดสอบมาตรฐานเพื่อเป็นเกณฑ์ในการรับเข้าศึกษา นักเรียนจึงควรฝึกฝนความสามารถทางภาษาดังกล่าวให้ได้ตามเกณฑ์ที่สถาบันการศึกษากำหนด โดยการทดสอบที่สำคัญ มีดังนี้
·   TOEFL (Test of English as a Foreign Language)
        คือ แบบวัดความสามารถด้านภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาต่างชาติที่ต้องการเข้าศึกษาต่อในสถาบันการศึกษาในประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอน ใช้มากในประเทศสหรัฐอเมริกา โดยวัดทักษะภาษาอังกฤษใน 4 ด้าน คือ การพูด การฟัง การอ่าน และการเขียน โดยเน้นความรู้ความเข้าใจทางภาษาในเชิงวิชาการ และความสามารถในการสื่อสาร ปัจจุบันใช้การสอบผ่านสื่ออินเตอร์เน็ต จึงเรียกว่า TOEFL iBT (TOEFL Internet Based Testing) ใช้เวลาทดสอบ 4 ชั่วโมง ค่าใช้จ่ายประมาณ 170 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ รายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.ets.org/toefl
·   IELTS (International English Language Testing System)
        เป็นการวัดทักษะและความสามารถภาษาอังกฤษระดับนานาชาติ เพื่อใช้ประเมินความสามารถของผู้สมัครที่ต้องการไปศึกษาต่อหรือทำงานในประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นการสื่อสาร ซึ่งมักใช้ใน สหราชอาณาจักรและออสเตรเลีย โดยวัดความสามารถทางด้านไวยกรณ์และคำศัพท์ครอบคลุมทั้ง 4 ทักษะ คือ ฟัง พูด อ่าน และเขียน รวมทั้งเน้นที่ความสามารถในการใช้ภาษาเชิงวิชาการและเชิงการฝึกอบรมทั่วไป รายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.britishcouncil.org/th/   
·   SAT (Scholastic Aptitude Test)
        เป็นข้อสอบที่ใช้วัดระดับความรู้ ความสามารถของนักศึกษาที่ต้องการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ของประเทศสหรัฐอเมริกา โดยเป็นแบบทดสอบมาตรฐานที่นักเรียนในสหรัฐทุกคนจะต้องสอบเพื่อเป็นการวัดความรู้ความสามารถเป็นเกณฑ์เดียวกัน แบ่งออกเป็น SAT I ทดสอบการใช้เหตุผลทางด้านคณิตศาสตร์และภาษาศาสตร์ และ SAT II คล้ายกับการสอบวิชาเฉพาะในประเทศไทย รายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.collegeboard.com/student/testing/sat
·   GRE (Graduate Record Examination)
     เป็นแบบทดสอบมาตรฐานที่สถาบันการศึกษาในสหรัฐอเมริกาใช้เป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณารับเข้าศึกษาในสาขาวิชาต่าง ๆ ตั้งแต่ระดับปริญญาโทขึ้นไป รายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.ets.org/gre    
 
ค่าใช้จ่าย
          เนื่องจากการไปศึกษาต่างประเทศเป็นการลงทุนที่ต้องใช้ค่าใช้จ่ายสูงมาก ขึ้นอยู่กับเลือกไปประเทศใด เช่น สหรัฐอเมริกา ปีละประมาณ 1,300,000 บาท ขึ้นไป อังกฤษ ประมาณ 1,600,000 บาท ขึ้นไป ญี่ปุ่น ประมาณ 930,000 บาท เป็นต้น นอกจากค่าใช้จ่ายสนับสนุนจากทางบ้าน นักเรียนอาจสมัครและขอทุนสนับสนุนจากทางมหาวิทยาลัยโดยตรง ซึ่งอาจจะได้รับการยกเว้นค่าเล่าเรียนเต็มจำนวนหรือบางส่วน ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายได้
 
การเลือกสาขาวิชาและสถาบัน
          การศึกษาในต่างประเทศมีข้อดีตรงที่มีสาขาวิชาต่าง ๆ ให้เลือกมากมายหลากหลาย และจำเพาะเจาะจงเฉพาะด้านมากกว่าประเทศไทย การเลือกเรียน ควรเริ่มต้นจากสาขาที่นักเรียนต้องการเรียนต่อ โดยพิจารณาจากความสามารถ ความถนัด ความชอบ หรือปัจจัยที่สำคัญในชีวิตของนักเรียนมาประกอบกัน แล้วจึงหาข้อมูลต่อจากนั้นว่า มหาวิทยาลัยใดที่เปิดสอนในสาขาดังกล่าว และมีความโดดเด่นในด้านนั้น ๆ หรือมีปัจจัยอื่นที่เหมาะสมกับความสามารถและความต้องการของนักเรียน ซึ่งสามารถหาข้อมูลได้จากเวบไซต์ต่าง ๆ เอกสารจากห้องสมุด หรือข้อมูลที่งานให้การปรึกษาฯ โดยสิ่งที่นักเรียนควรพิจารณาเบื้องต้น คือ
·       มีสาขาวิชาที่ต้องการ โครงสร้างของหลักสูตรชัดเจน
·       มาตรฐานของสถาบัน และการรับรองฐานะทางการศึกษา
·       ที่ตั้งของสถานศึกษา สภาพแวดล้อม
·       เกณฑ์การรับนักศึกษาที่เหมาะสมกับตนเอง มีโอกาสในการเข้าเรียน
·       สัดส่วนนักเรียนต่ออาจารย์ จำนวนนักศึกษา
·       สิ่งอำนวยความสะดวก สื่อการเรียนการสอน
·       ค่าใช้จ่ายในการศึกษา
 
 
 
มีผู้เข้าชมแล้ว 1585 ครั้ง / ข้อมูลล่าสุดเมื่อ 2011-03-26 17:46:23
เนื้อหาอื่นๆ ที่อยู่ในหมวดหมู่เดียวกัน
 
•  สังคมพหุวัฒนธรรม สานสัมพันธ์ ไทย-ลาว [ เข้าชมแล้ว 204 ครั้ง ]
•  ประเมินเศรษฐกิจ 57 กับ ม.รังสิต [ เข้าชมแล้ว 222 ครั้ง ]
•  10 นักบอล หน้าตาดี ในไทยลีก [ เข้าชมแล้ว 1177 ครั้ง ]
•  Digital Media สาขาใหม่ ถูกใจวัยรุ่น [ เข้าชมแล้ว 1032 ครั้ง ]
•  เพชรในตม รับตรง มศว [ เข้าชมแล้ว 1415 ครั้ง ]
ความคิดเห็นที่ 1 [ ลบ ]
 
I'm out of league here. Too much brain power on diyaspl!
 
โดยคุณ :Danilo / อีเมล์ :zvblcl3mkkc@gmail.com
เมื่อเวลา : 2014-03-31 21:19:03 / IP : 126.68.139.72
ความคิดเห็นที่ 2 [ ลบ ]
 
This is exactly what I was looking for. Thanks for <a href="http://ftpvgk.com">writgni!</a>
 
โดยคุณ :Maria / อีเมล์ :hty9ht1wu0@mail.com
เมื่อเวลา : 2014-04-01 08:03:44 / IP : 193.242.117.220
ความคิดเห็นที่ 3 [ ลบ ]
 
Stay with this guys, you're hepilng a lot of people. http://lyyxtc.com [url=http://mbharxdutp.com]mbharxdutp[/url] [link=http://igzahebdqr.com]igzahebdqr[/link]
 
โดยคุณ :Raj / อีเมล์ :66gnskmi6zb@gmail.com
เมื่อเวลา : 2014-04-02 05:55:47 / IP : 74.115.36.2
ความคิดเห็นที่ 4 [ ลบ ]
 
A rolling stone is worth two in the bush, thanks to this <a href="http://bbbneuirxsi.com">arieclt.</a>
 
โดยคุณ :PillSoo / อีเมล์ :h6gwbwp9818@yahoo.com
เมื่อเวลา : 2014-04-03 12:05:51 / IP : 23.226.130.178
ความคิดเห็นที่ 5 [ ลบ ]
 
You are so awesome for helping me solve this myrtesy. http://iflznoxsbkr.com [url=http://hzggmfwj.com]hzggmfwj[/url] [link=http://jegkcxeegq.com]jegkcxeegq[/link]
 
โดยคุณ :Danutsa / อีเมล์ :zh32vujq@mail.com
เมื่อเวลา : 2014-04-06 04:02:23 / IP : 125.227.240.212
แสดงความคิดเห็น
 
ความคิดเห็นจาก
อีเมล์
ความคิดเห็น
รหัสลับ
  ภาพไม่ชัดคลิกที่นี่
 
   
 
 
 
 
หน้าแรก | ทุนในประเทศ | ทุนต่างประเทศ | แวดวงทุนการศึกษา | ประสบการณ์นักเรียนทุน | วีดีโอแนะนำทุน
Education News | Edutainment | Variety | Event | Q&A | สอบถามเรื่องทุน | ติดต่อเรา

หน้าแรก | ติดต่อเว็บมาสเตอร์ | ลงโฆษณา
© 2010 scholarshipInter.com. All Rights Reserved

59/825 ถนนพระองค์เจ้าสาย ตำบลลาดสวาย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150 เบอร์โทร.081-855-1787,086-342-4005