หน้าแรก | ติดต่อเว็บมาสเตอร์ | ลงโฆษณากับเรา Today is Thursday , April 17, 2014 ค้นหาเนื้อหา :
 
<< หน้าแรกเว็บไซต์

5 ทุน ป.เอก ไม่มีภาระผูกพัน

alt

 

สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)

 รับสมัครนักศึกษาเพื่อขอรับทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

               
              

สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)จัดสรรทุนการศึกษาระดับปริญญาเอกในประเทศให้แก่นิสิต/นักศึกษา จำนวน 5 ทุน นั้น จึงขอประกาศรับสมัครนิสิต/นักศึกษา เพื่อรับทุนการศึกษา โดยมีรายละเอียดดังนี้

 

ประเภททุนการศึกษา

 

          ทุนการศึกษาระดับปริญญาเอกในสถาบันอุดมศึกษาภายในประเทศ เป็นทุนให้เปล่า โดยผู้ได้รับทุนไม่มีภาระผูกพันแต่ประการใดหลังสำเร็จการศึกษา จำนวนทุน 5 ทุน โดยมีระยะเวลาการศึกษาเป็นไปตามหลักสูตร มูลค่าทุนละไม่เกิน 832,000.00 บาท (แปดแสนสามหมื่นสองพันบาทถ้วน) ประกอบด้วย

 

1)   ค่าเล่าเรียน ค่าบำรุง ค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าใช้จ่ายอื่นๆ เกี่ยวกับการศึกษา ตามจำนวน
ที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินปีละ 60,000.00 บาท (หกหมื่นบาทถ้วน)

 

2)   ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการทำวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ตลอดหลักสูตร ไม่เกินจำนวน 70,000.00 บาท 
(เจ็ดหมื่นบาทถ้วน) ในกรณีที่ผู้ได้รับทุนได้รับค่าใช้จ่ายสนับสนุนการทำวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์จากสถานศึกษา หรือหน่วยงานอื่น สถาบันฯ จะพิจารณาช่วยเหลือเฉพาะส่วนที่ยังขาด ทั้งนี้รวมแล้วไม่เกิน 70,000.00 บาท (เจ็ดหมื่นบาทถ้วน)

 

3)   ค่าใช้จ่ายส่วนตัวเพื่อการครองชีพระหว่างศึกษา เป็นเงินเดือนละ 12,000.00 บาท (หนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน)

 

    กรณีผู้ได้รับทุนได้รับอนุญาตให้ลาศึกษาจากต้นสังกัด และได้รับเงินเดือนจากต้นสังกัดน้อยกว่าจำนวนที่สถาบันกำหนด สถาบันจะจ่ายเฉพาะส่วนที่ยังขาดอยู่แต่ไม่เกิน 12,000.00 บาท (หนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน)

 

4)   ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปเสนอผลงาน ร่วมอบรมทางวิชาการ หรือทำงานวิจัยในต่างประเทศ ไม่เกินจำนวน 150,000.00 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

 

เงื่อนไขการให้ทุนการศึกษา

 

1)        ผู้ได้รับทุนจะต้องศึกษาวิจัยในหัวข้อวิทยานิพนธ์ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาหรือการประยุกต์ใช้เครื่องเร่งอนุภาค หรือการพัฒนาระบบลำเลียงแสงซินโครตรอนของสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) หรือการประยุกต์ใช้แสงซินโครตรอน ณ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)

 

2)        ผู้ได้รับทุนการศึกษาต้องมาปฏิบัติงานเป็นผู้ช่วยวิจัย ณ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของระยะเวลาที่ได้รับทุนการศึกษาตามสัญญา ไม่นับรวมระยะเวลาที่ขยายระยะเวลาการศึกษา

 

3)        ผู้ได้รับทุนการศึกษาต้องส่งรายงานผลการศึกษาในแต่ละภาคการศึกษาตามแบบที่สถาบันกำหนด

 

4)        ผู้ได้รับทุนการศึกษาต้องสำเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาการรับทุน

 

หากไม่สำเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่สถาบันฯ กำหนด และมีความประสงค์จะขอขยายระยะเวลา ให้ผู้ได้รับทุนยื่นเรื่องขอขยายระยะเวลาการรับทุนเพื่อให้สถาบันฯ พิจารณาการขยายเวลาดังกล่าวภายในระยะเวลา 30 วัน ก่อนสิ้นสุดสัญญา

 

คุณสมบัติของผู้สมัครรับทุน

 

1)   มีสัญชาติไทยและอายุไม่เกิน 35 ปี นับถึงวันที่สมัครขอรับทุน

 

2)   เป็นผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือก หรืออยู่ระหว่างการคัดเลือกให้เข้าศึกษาในระดับปริญญาเอกแบบเต็มเวลา มีผลการเรียนเฉลี่ยตลอดหลักสูตรในระดับปริญญาตรี ไม่ต่ำกว่า 3.00 และ/หรือในระดับปริญญาโท ไม่ต่ำกว่า 3.50 และต้องเข้าศึกษาภายในภาคการศึกษาที่ 1/2555

 

3)   กรณีเป็นผู้ปฏิบัติงานประจำต้องได้รับอนุญาตให้ลาศึกษาต่อเต็มเวลาจากต้นสังกัด

 

4)   ไม่เป็นผู้ได้รับทุนการศึกษาจากแหล่งทุนอื่น ทั้งนี้ไม่รวมทุนช่วยสอน หรือทุนผู้ช่วยวิจัย

 

เอกสารประกอบการสมัคร

 

1)   ใบสมัครขอรับทุน พร้อมติดรูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือนนับถึงวันที่ที่ลงนามในประกาศฉบับนี้

 

2)   สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน

 

3)   สำเนาปริญญาบัตรหรือสำเนาหนังสือรับรองฉบับสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ หรือสำเนาหนังสือรับรองคุณวุฒิ หรือสำเนาระเบียนแสดงผลการเรียนตลอดหลักสูตร (Transcript of Records) ของระดับปริญญาตรี และปริญญาโท

 

4)   สำเนาผลงานของนักศึกษา (ถ้ามี)

 

5)   หนังสือรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษา

 

6)   ประวัติ (CV) ของอาจารย์ที่ปรึกษา

 

สำเนาเอกสารทุกฉบับให้เขียนรับรอง “สำเนาถูกต้อง” และลงชื่อกำกับทุกฉบับ

 ในการกรอกใบสมัคร ผู้สมัครต้องตรวจสอบและรับรองตนเองว่ามีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครคัดเลือกจริง และต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ให

 
ไฟล์แนบที่ 1 >> Download
 
มีผู้เข้าชมแล้ว 1087 ครั้ง / ข้อมูลล่าสุดเมื่อ 2012-02-23 17:16:26
เนื้อหาอื่นๆ ที่อยู่ในหมวดหมู่เดียวกัน
 
•  นอร์ท-เชียงใหม่ แจกทุนกีฬาช้างเผือก [ เข้าชมแล้ว 718 ครั้ง ]
•  ม.รังสิต มอบทุนเรียนดี 29 ทุน [ เข้าชมแล้ว 1015 ครั้ง ]
•  ก.พ.รับสมัครคนทั่วไปสอบชิง 150 ทุน เรียนต่อป.โท-ดอกเตอร์ [ เข้าชมแล้ว 3134 ครั้ง ]
•  มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะแจก240ทุนให้อาชีวะ-อุดมศึกษา [ เข้าชมแล้ว 3484 ครั้ง ]
•  ปัญญาภิวัฒน์ แจกทุนเรียนป.โทบริหารธุรกิจ [ เข้าชมแล้ว 3280 ครั้ง ]
แสดงความคิดเห็น
 
ความคิดเห็นจาก
อีเมล์
ความคิดเห็น
รหัสลับ
  ภาพไม่ชัดคลิกที่นี่
 
   
 
 
 
 
หน้าแรก | ทุนในประเทศ | ทุนต่างประเทศ | แวดวงทุนการศึกษา | ประสบการณ์นักเรียนทุน | วีดีโอแนะนำทุน
Education News | Edutainment | Variety | Event | Q&A | สอบถามเรื่องทุน | ติดต่อเรา

หน้าแรก | ติดต่อเว็บมาสเตอร์ | ลงโฆษณา
© 2010 scholarshipInter.com. All Rights Reserved

59/825 ถนนพระองค์เจ้าสาย ตำบลลาดสวาย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150 เบอร์โทร.081-855-1787,086-342-4005